2. Komplexusok

2.1. Definíció. Egy K komplexus az alábbi, R-modulusokból álló (mindkét irányban végtelen) diagramot jelöli:

⋅⋅⋅------K0 --d---K1 ---d-- K2 ---d--K3 --d---⋅⋅⋅
amelyben d2 = 0 teljesül (itt d2 jelöli d-nek d-vel való kompozícióját). (De használhatunk alsó indexeket is: 1.2. Konvenció). A K komplexus felülről korlátos, ha egy p0 indextől kezdve minden p > p0 indexre Kp = 0, és alulról korlátos, ha egy n 0 indextől kezdve minden n < n0 indexre Kp = 0. Azt mondjuk, hogy K valamerről kotlátos, ha a két korlátossági feltétel közül az egyik teljesül.

Legyen L egy másik komplexus. Egy f : K L lánc-homomorfizmus a következő kommutatív diagramot jelöli:

  ------ 0 --d--- 1---d-- 2 ---d-- 3 --d---
⋅⋅⋅   L |    L|    L|    L|    ⋅⋅⋅
    f0 |   f1|    f2|   f3 |
        d     d     d    d
⋅⋅⋅------K0 ------K1 ------ K2 ------K3 ------⋅⋅⋅
Lánc-homomorfizmusok egy K f⋅
− →L g⋅
−→M sorozata egzakt, ha a benne szereplő Kn fn
− →Ln gn
− →Mn sorozatok mind egzaktak.

2.2. Definíció. Ebben a jegyzetben Ab jelöli az Abel csoportok kategóriáját, és A−b→ jelöli az Abel csoport komplexusok kategóriáját.

2.3. Definíció. Legyen K egy komplexus. Az n-edik homológiája a következő hányados-modulus:

          d    ∕      d
Hn (K ⋅) = Ker (Kn −→ Kn+1 ) Im (Kn −1− → Kn )
Minden K ⋅
−f→L lánc-homomorfizmus meghatároz egy
 n ⋅   n ⋅   n  ⋅
H (f ) : H (K ) → H  (L )
homomorfizmust: ha k Kn reprezentálja a k Hn(K) elemet, akkor f(k) reprezentálja a képét, Hn(f)(k)-t. Ezzel a definícióval Hn egy kovariáns funktor a komplexusok kategóriájából a modulusok kategóriájába.

2.4. Konvenció. Ha az L komplexust alul indexeljük, akkor a homológia-modulusait is alsó indexszel írjuk: Hn(L).

2.5. Feladat. Bizonyítsd be, hogy a 2.3. Definícióban f(k) valóban reprezentál egy homológia-osztályt (azaz d(f(k)) = 0), és ez az osztály nem függ k-tól, csak a homológia-osztályától, k-tól. Bizonyítsd be, hogy Hn tényleg funktor: kompatibilis a lánc-homomorfizmusok kompozíciójával.

2.6. Tétel. Legyen 0−→K f⋅
−→L g⋅
−→M−→0 komplexusok egy rövid egzakt sorozata. Ehhez tartozik egy hosszú egzakt sorozat, ami funktoriálisan függ az eredeti sorozattól:

⋅⋅⋅⋅⋅⋅ Hn −1(K ⋅) Hn−-1(f⋅)-Hn −1(L ⋅) -Hn−1(g⋅) Hn −1(M ⋅)
                       BC-
       ---------------δ∗ ---------------
      GF
      |   Hn(f⋅)      Hn (g⋅)
    Hn (K ⋅) ----------Hn (L ⋅) ----------Hn (M ⋅)
       --------------- ∗ --------------BC-
      GF        δ
      |
     n+1  ⋅ Hn+1(f⋅)- n+1  ⋅ -Hn+1(g⋅) n+1  ⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
    H  (K )     H  (L )     H  (M  )
Itt a δ határ-homomorfizmus definíciója: ha m Mn reprezentál egy m Hn(M) homológia elemet, akkor a δm Hn+1(K) elemet
 −1(  − 1  )   n+1
f  d(g  (m )) ∈ K
reprezentálja. Ebben a formulában f1 és g1 nem egyértelmű, bármelyik őskép választható.

2.7. Feladat. Diagram vadászat! Lásd be, hogy a 2.6. Tételben a formula valóban egy homológia-osztályt reprezentál, és a kapott δm osztály nem függ a választásoktól.

2.8. Feladat. Diagram vadászat! Lásd be, hogy a 2.6. Tételben szereplő sorozat valóban egzakt.

2.9. Lemma (5-lemma). Tegyük fel, hogy az alábbi diagram (előjel erejéig) kommatív, a sorai egzaktak, és a görög betűvel jelölt függőleges nyilak mind izomorfizmusok. Ekkor az ötödik (betű nélküli) függőleges nyíl is izomorfizmus.

 A -----B -----C -----D -----E
 |    |    |   |    |
α |   β |    |   δ|   ϵ|
  ----- -----  -----  -----
 X    Y    Z   U    V

2.10. Feladat. Diagram vadászat! Lásd be a 2.9. Lemmát!

2.11. Feladat. Legyen 0 A B C 0 komplexusok egy rövid egzakt sorozata. Bizonyítsd be, hogy ha a három komplexus közül kettő egzakt, akkor a harmadik is az!

Ötlet: Következik a 2.6. Tételből. Másik lehetőség: egyszerű diagram vadászat.

2.12. Definíció. Egy f : K L lánc-homomorfizmust lánc-ekvivalenciának nevezünk, ha Hn(f) izomorfizmus minden n-re. A K, M komplexusok lánc-ekvivalensek, ha lánc-ekvivalenciák egy láncolatával összeköthetők:

  ∼=    ∼=   ∼=     ∼=
K ⋅← − X ⋅1 −→ X2⋅← − ⋅⋅⋅X ⋅n −→ M ⋅

2.13. Megjegyzés. A 2.12. Definícióban elegendő lenne két lépéses láncolatokat használni (azaz n = 1). Ha a komplexusok kategóriáját úgy módosítjuk, hogy a lánc-ekvivalenciákat izomorfizmusokká tesszük (tehát bevezetjük az inverzüket, és az azokból kiszámítható összes kompozíciót is), akkor a modulus-kategória derivált kategóriájához jutunk.

2.14. Definíció. Legyenek f,g : K L lánc-homomorfizmusok. Azt mondjuk, hogy f és g lánc-homotópok, ha van köztük egy lánc-homotópia, azaz egy h : K L⋅−1 lánc-homomorfizmus amire

  ⋅  ⋅   ⋅  ⋅
dh + h d = f − g
Azt mondjuk, hogy f homotóp ekvivalencia, ha van homotópia inverze, azaz ha van olyan f˜ : L K lánc-homomorfizmus, amelyre az f˜f és a ˜f f kompozíciók homotóp ekvivalensek a L illetve a K identitás lánc-homomorfizmusával.

2.15. Tétel. Ha f,g : K L lánc-homotóp lánc-homomorfizmusok, akkor Hn(f) = Hn(g) minden n-re. Ha f homotóp ekvivalencia, akkor lánc-ekvivalencia.

2.16. Feladat. Bizonyítsd be a 2.15. Tételt.

2.17. Következmény. Azt mondjuk, hogy a K komplexus pontrahúzható, ha a K id
− →K identitás lánc-homomorfizmus homotóp ekvivalens a nulla lánc-homomorfizmussal. Egy pontrahúzható komplexus egzakt.

Bizonyítás. A nulla komplexus rész-komplexusa K-nak, és a 0`→K beágyazás egy homotóp ekvivalencia. Alkalmazzuk a 2.15. Tételt.

2.18. Feladat. Lásd be a 2.17. Következményt közvetlenül, diagram vadászattal.

2.19. Megjegyzés. A 2.15. Tétel támasztja alá azt a filozófiát, hogy egy komplexust bármikor kicserélhetünk egy vele lánc-ekvivalensre. Speciális eset: egy modulus helyett dolgozhatunk egy projektív vagy egy injektív feloldásával (lásd a 4.2. Definíciót és a 4.3. Definíciót).