A 2002-2003. tanév elsõ félévében tartott valószínûségszámítás II. elõadás és a hozzátartozó gyakorlat anyaga.

Ezen a homepage-en található a 2002--2003. tanév elsõ félévében tartott valószínûségszámítás II elõadás anyaga és a hozzátartozó gyakorlatokon szereplõ feladatok azok megoldásaival együtt. Az elõadáshoz tartozó gyakorlatok egyikét én tartottam, és azon az itt szereplõ feladatsorozatokat tárgyaltuk meg. A másik gyakorlatot Fazekas István vezette, és õ is ezen feladatok ismeretében dolgozott.

A honlapon megtalálhatóak ezen elõadások és gyakorlatok leírásának TeX, dvi és pdf file-ja. Azokat az érdeklõdók letölthetik, illetve kinyomtathatják maguknak.

Az elõadások ismertetése. • A szeptember 10-i elõadás.
  Ismertettem a valószínûségszámítás Kolmogorov féle modelljét, és az annak kidolgozásához szükséges mértékelméleti eredményeket. Megtárgyaltam, hogy a természetes valószínûségi problémák valóban tárgyalhatóak Kolmogorov elméletének keretein belül. Ennek érdekében ismertettem a valószínûségszámítás Kolmogorov-féle alaptételének nevezett eredményt.
 • A szeptember 17-i elõadás.
  Ez az elõadás is elsõsorban mértékelméleti eredmények valószínûségi alkalmazásaival foglalkozott. Ismertettem a Lebesgue integrálról szóló legfontosabb eredményeket, és azt, hogy ezekbõl hogyan következnek a várható érték alapvetõ tulajdonságai. Tárgyaltam, hogyan teszik lehetõvé a mértékelmélet általános eredményei lehetõvé azt, hogy konkrét valószínûségszámítási feladatokat megoldjunk. Különösen fontosnak tartottam a Fubini tétel elmagyarázását, mert ez teszi lehetõvé, hogy a független valószínûségi változók legfontosabb tulajdonságait bebizonyítsuk.
 • A szeptember 24-i elõadás.
  Az elõadásban a centrális határeloszlástétellel kezdtünk foglalkozni. Megvizsgáltuk az eloszlásfüggvények konvergenciájának fogalmát és legfontosabb tulajdonságait, bevezettük a karakterisztikus függvény fogalmát. Egyszerû bizonyítást adtunk a Stirling formulára a Fourier analízis segítségével, és vázlatosan ismertettük egy olyan eredmény bizonyítását, mely leírja független, rácsos eloszlású valószínûségi változók összegének az eloszlását. Bebizonyítottunk néhány a centrális határeloszlástétel bizonyításának megadásához szükséges eredményt.
 • Az október 1-i elõadás.
  Ebben az elõadásban ismertettem azt az alapvetõ tételnek nevezett állítást, mely megadja a karakterisztikus függvények segítségével annak szükséges és elégséges feltételét, hogy eloszlásfüggvények eloszlásban konvergáljanak.
 • Az október 8-i elõadás.
  Az elõadáson ismertettem az elõzó órán tárgyalt eredmény részletes bizonyítását. Ennek során tárgyaltam néhány önmagában is érdekes eredményt.
 • Az október 15-i elõadás.
  Az elõadás témája a centrális határeloszlástétel. Bevezettem a legfontosabb fogalmakat, megfogalmaztam a legfontosabb eredményeket, és megtárgyaltam azok kapcsolatát egymással. Ezután rátértem a centrális határeloszlástétel legáltalánosabb formájának a bizonyítására, arra, hogy az úgynevezett Lindeberg feltételt teljesítõ szériasorozatok sorösszegei teljesítik ezt a törvényt.
 • Az október 29-i elõadás.
  Befejeztem a centrális határeloszlástétel bizonyítását, mutattam néhány példát arra, amikor független valószínûségi változók normalizált részletösszegei a normális eloszláshoz konvergálnak szokatlan normálással. Ezután néhány példát mutattam arra, hogy miért fontos a centrális határeloszlástétel több-dimenziós változatát vizsgálni, majd ennek elõkészületeként hozzákezdtem véletlen vektorok várható értékének és kovariancia-mátixának vizsgálatához. Megtárgyaltam a kovarianciamátrixok legfontosabb tulajdonságait.
 • A november 5-i elõadás.
  Ismertettem a több-dimenziós eloszlásokra vonatkozó határeloszlástételek a hozzá szükséges eredményeket, és néhány egyéb eredményt, melyek hasznosak a több-dimenziós centrális határeloszlástétel bizonyításában. Részletesen tárgyaltam az eredmények tárgyalásához szükséges lineáris algebrai ismereteket.
 • A november 12-i elõadás.
  Az elõadás témája a több-dimenziós határeloszlástételek bizonyítása volt és azok kapcsolata az egy-dimenziós határeloszlástételekkel. Bebizonyítottam a több-dimenziós centrális határeloszlástételt. Ezután rátértem a több-dimenziós normális eloszlás legfontosabb tulajdonságainak ismertetéséere.
 • A november 19-i elõadás.
  A több-dimenziós normális eloszlás és több-dimenziós eloszlásban való konvergencia néhány további tulajdonságát láttam be. Ezek segítségével megmutattam azt az eredményt, amelyik a chi-négyzet próba alapjául szolgáal a matematikai statisztikában. Beláttam néhány további, a matematikai statisztikában hasznos eredményt.
 • A november 26-i elõadás.
  Elkezdtük a nagy számok gyenge és nagy számok erõs törvényének a tárgyalását. Bevezettem az alapvetõ fogalmakat, megtárgyaltam a velük kapcsolatos kérdéseket, és tárgyaltam néhány tanulságos példát.
 • A december 3-i elõadás.
  Ismertettem a nagy számok erõs és gyenge törvényének bizonyítását egy fontos egyenlõtlenség az úgynevezett Kolmogorov egyenlõtlenség segítségével. Ezenkívül tárgyaltam néhány ehhez kapcsolódó problémát, mint például a Kolmogorov-féle három sor tételt, mely megadja annak szükséges és elégséges feltételét, hogy független valószínûségi változók sorozata egy valószínûséggel konvergáljon.
 • A december 10-i elõadás.
  Ennek az elõadásnak a témája a valószínûségszámítás egyik nehéz fogalma a feltételes valószínûség és feltételes várható érték fogalma volt abban az esetben, ha null mértékû feltételeket is megengedünk. Megtárgyaltam a fogalmak heurisztikus képét, a legfontosabb mértékelméleti eredményeket, melyek e fogalmak felépítéében szükségesek, és a feltételes es feltételes valószínûség és feltételes várható érték legfontosabb tulajdonságait.
 • A december 17-i elõadás.
  Folytattam a feltételes valószínûség és feltételes várható értékrõl szóló eredmények ismertetését. Bebizonyítottam az alapvetõ eredmenényeket, és tekintettem néhány olyan fontos példát, melyek statisztikai alkalmazásokban is fontosak.
 • Az elõadásokban felhasznált lineáris algebrai ismeretekrõl


A gyakorlatokon tárgyalt feladatok.
Korábbi gyakorlatok és elõadások anyaga:


e-mail Major Péternek

Visszatérés Major Péter homepage-éhez.