Röst Gergely

SZTE Bolyai Intézet

Egyszerü dinamikától kaotikus viselkedésig késleltetett visszacsatoláson keresztül

A késleltetett visszacsatolásos differenciálegyenletek (funkcionál-differenciálegyenletek) a végtelen dimenziós dinamikai rendszerek egy fontos osztályát alkotják. Még a legegyszerûbbnek tûnô nemlineáris egyenletek is évtizedek óta megoldatlan problémákat vetnek fel - erre példa a híres számelmélészrôl elnevezett Wright-egyenlet, amely a prímszámtétel heurisztikus bizonyítása során bukkant fel, és amellyel kapcsolatban két híres sejtés is régóta megoldatlan.

Az elôadásban konkrét példákon keresztül szemléltetjük, mikor lesz egyszerû a dinamika (globális stabilitás), mikor várható periodikus viselkedés, milyen a globális attraktor topológiai struktúrája. A nem-monoton esetben kaotikus viselkedést is tapasztalhatunk. Explicit feltételeket adunk a káosz kizárására, és optimális becsléseket adunk a globális attraktorra, amelyek a kaotikus esetben is érvényesek, valamint heteroklinikus pályákat konstruálunk.

A tekintett egyenletek olyan széleskörû alkalmazásokban merülnek fel, mint a vérképzôdés zavarai, rovarpopulációk oszcillálása, öngerjesztô neuronok.