Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium matematika szemináriumának e félévi utolsó összejövetelét december 4-én tartjuk 1/4 5 órai kezdettel. úgy döntöttnk ugyanis, hogy helyesebb a szemeszter szorgalmi részének utoló hetében lehetõvé tenni, hogy a szeminárium résztvevõi a vizsgákra készüljenek.

Szeretnék néhány szót szólni a jövõ félévben tervbevett programokról:

Meg fogunk beszélni néhány olyan problémakört, melyet az idei Schweitzer verseny feladatai vetettek fel. ¨gy az elsõ feladatban használt Lovász lemmát fogjuk megbeszélni. A hetedik feladat lényeges pontja annak az eredménynek a felhasználása volt, hogy létezik egy kommutativ csoport összes részhalmazán eltolásinvariáns nem negatív 1-re normált additív halmazfüggvény. Errõl az eredményrõl, a felhasznált transzfinit indukcióról és talán kapcsolatáról Laczkovich Miklós speciálelõadásának témájával érdemes részletesebben is beszélni.

Ezenkívül, mint azt már jeleztük szívesen vesszük a hallgatók elõadását bizonyos témákról. Elhatároztuk, hogy a következõ félévi szeminárium megkezdése elõtt összeállítjuk cikkeknek egy olyan listáját, melyek ismertetését érdemesnek tartjuk a szemináriumon.

Szívesen veszünk minden egyéb javaslatot, mely segít a szeminárium színvonalának emelésében.

A december 4.-én tartott szemináriumon Karen M. Brucks (Wisconsin University) fog elõadni. Megadjuk elõadásának az absztraktjat. Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy bár az elõadás témáját Brucks professzor választotta, mégis olyan problémakörrõl fog beszélni, melynek részletesebb tárgyalását a Bolyai szemináriumon --- annak fontossaga miatt --- egyébként is szerettük volna megtenni.


Karen M. Brucks professzor december 4. elõadásának absztraktja

Limit sets in low dimensional dynamics

In the study of dynamical systems one is interested in the asymptotic behavior of trajectories. `Limit sets' provide information about this asymptotic behavior. In the first part of this talk we will discuss limit sets for continuous self maps of an interval or of the circle. In the second part of the talk we will discuss the Poincaré-Bendixson theorem, contrasting it to the one dimensional interval and circle map case.


Az e félévben tárgyalt feladatsorok