15. CW-homológia, CW-kohomológia

Ebben a fejezetben sokat dolgozunk irányított sokaságokkal. Ez egy jól ismert fogalom, ha a dimenzió legalább egy, de érdemes pár szót szólni a nulla dimenziós sokaságokról:

15.1. Definíció. Egy 0-dimenziós sokaság irányítása azt jelenti, hogy minden pontja kap egy előjelet (+ vagy ). Egy 1-dimenziós irányított kompakt sokaság peremét úgy irányítjuk, hogy a benne szereplő szakaszok végpontjai + előjelet kapnak, a kezdőpontok pedig előjelet.

Legyen X egy irányított kompakt 0-dimenziós sokaság, P egy irányított pont, f pedig az X → {P} leképezés (csak egy ilyen van). Jelölje deg(X) az X-beli + illetve előjelű pontok számának különbségét! Ha P előjele +, akkor deg(f) = deg(X), ha pedig P előjele negatív, akkor deg(f) = deg(X).

15.2. Konvenció. Ebben a fejezetben CW-komplexusokkal dolgozunk. Az n-cellák — definíció szerint — azonosítva vannak az n-dimenziós tömör egységgöbbbel, ezért irányított peremes sokaságok, a 0-cellák mindig + előjelet kapnak. Az n-cellák pereme tehát irányított (n1)-dimenziós gömb. Speciálisan, az 1-cellák peremében a végpont + elöjelet, a kezdőpont előjelet kap.

15.3. Definíció. Legyen X egy CW-komplexus. Használjuk a 14.1. Konvenció jelöléseit! Minden n 0-ra legyen ΔnCW (X) az X n-cellái által generált szabad Abel csoport. Amikor csoport-elemekről beszélünk, [enα]-nel jelöljük az e nα cellát. Legyen e nα egy n-cella, e n1β pedig egy (n 1)-cella. Tekintsük az alábbi kompozíciót:

   α             ∨        pr
∂eα −ϕn→ X   → X  ∕X  =   (eγ ∕∂eγ ) − β→ eβ  ∕∂eβ .
 n    n−1   n− 1  n−2    n−1  n− 1   n− 1  n−1
                γ
Ez egy
 α,β  n− 1   n− 1
ψn  : S  → S
folytonos függvény. Könnyen látható, hogy minden enα cellához csak véges sok olyan en1β cella található, amelyre a deg(ψ nα,β) fokszám (lásd a 13.10. Definíció) nem nulla. Minden n-re definiálunk egy homomorfizmust:
      ∂         (  )  ∑
ΔCWn (X )− → ΔCWn− 1(X )  , ∂ [eαn] =   deg(ψnα,β) ⋅ [eβn− 1].
                    β
ΔnCW (X) elemeit n-láncoknak hívjuk. Ha L egy n-lánc, akkor ∂L-et hívjuk az L határának.

Be fogjuk látni, hogy a ΔnCW (X) csoportok a fenti homomorfizmusokkal egy komplexust alkotnak. Ez a ΔCW (X) komplexus az X tér CW-lánc-komplexusa.

15.4. Feladat. Lásd be, hogy a 15.3. Definícióban minden enα cellához csak véges sok olyan en1β cella található, amelyre deg(ψnα,β)0.

Ötlet: A kompaktság miatt csak véges sok olyan cella van, amelyik teljes egészében benne van ϕnα képében.

15.5. Definíció. Legyenek X, Y CW-komplexusok és f : X Y egy CW-függvény (14.2. Definíció). Használjuk a 14.1. Konvenció jelöléseit! Az X n-celláit enα-val jelöljük (α az index), az Y n-celláit pedig Enβ-val (β az index). Tekintsük az alábbi kompozíciót:

  f          ∨ (    ) prβ
eαn −→ Yn → Yn∕Yn −1 =   E γn∕∂E γn −→ E βn∕∂E βn.
             γ
Ez indukál egy
    ∕
fα,β : eα ∂e α→ E β∕∂E β
 n   n  n   n  n
folytonos függvényt (mindkét tér homeomorf az n-dimenziós gömbbel). Könnyen látható, hogy minden enα cellához csak véges sok olyan E nβ cella található, amelyre a deg(fnα,β) fokszám (lásd a 13.10. Definíciót) nem nulla. Minden n-re definiálunk egy homomorfizmust (és mindegyiket ugyanúgy, f-gal jelöljük):
      f∗            ∑
ΔCWn (X ) −→ ΔCWn (Y ) , f∗[eαn] =   deg(fαn,β) ⋅ [E βn].
                   β
Be fogjuk látni, hogy ezek a homomorfizmusok összeállnak egy ΔCW (X) ΔCW (Y ) lánc-homomorfizmussá, amit szintén f -gal fogunk jelölni!

Az előző két definícióban a 13.10. Definíció segítségével konstruáltunk láncokat. Ezt a konstrukciót szeretnénk most általánosítani. n-cellák helyett azonban most egy tetszőleges n-dimenziós sokaságot képezünk Xn-be.

15.6. Definíció. Legyen X egy CW-komplexus, M egy kompakt peremes n-dimenziós differenciálható sokaság, és f : M Xn egy folytonos függvény, ami az M peremét Xn1-be képezi. Használjuk a 14.1. Konvenció jelöléseit! Minden enβ X n-cellára tekintsük az alábbi kompozíciót:

   f          ∨ ( γ  γ) prβ β  β
M − → Xn → Xn ∕Xn −1 =   en∕∂e n −→ en∕∂en.
              γ
Ez egy M enβ∕∂e nβ folytonos függvény, ami az M peremét a kitüntetett pontba viszi, tehát indukál egy
˜fβ : M ∕∂M → eβ∕∂eβ ∼= Sn
        n  n
folytonos függvényt. M∕∂M egy csúcsos sokaság, tehát beszélhetünk az f˜β fokáról (lásd a 13.10. Definíciót). Könnyen látható, hogy csak véges sok olyan enβ cella található, amelyre deg (f˜ β)0. Az f által indukált láncot így definiáljuk:
     ∑
f [M ] =   deg(f˜β) ⋅ [eβ].
 ∗           n
     β

15.7. Feladat. A 15.6. Definícióban az f leképezés az X n-vázába érkezett. Miért nem engedhetünk meg minden folytonos f : M X leképezést, melyre f(∂M) Xn1?

15.8. Tétel. Legyen X egy CW-komplexus, M egy kompakt peremes n-dimenziós differenciálható sokaság, és f : M Xn egy folytonos függvény, ami az M peremét Xn1-be képezi. Ekkor

 (   )
∂ f [M ] = f [∂M ],
  ∗     ∗
(3)

ahol a bal oldalon a 15.3. Definíció homomorfizmusa szerepel, a jobboldalon ∂M pedig az M pereme. Speciális esetben:

           (   )
ha M zárt, akkor  ∂ f∗[M ] = 0.

Bizonyítás. A 13.11. Tétel szerint az egyenlet két oldala nem változik, ha az f-et kicseréljük egy vele homotóp leképezésre. Öt lépésben fogjuk az f-et feljavítani. Legyen enγ X egy olyan n-cella, amelyik teljes egészében benne van az f(M) képhalmazban. Az első két lépésben olyan homotópiákat alkalmazunk az f-re, amelyek csak az f1(e nγ) halmazon változtatják.

1. lépés. A 13.7. Tétel segítségével elérjük, hogy legyen olyan Dγ n-dimenziós golyó az e nγ cella belsejében, amelynek f1(Dγ) ősképe véges sok páronként diszjunkt n-dimenziós golyóból áll, és ezek mindegyikét f homeomorfan képezi Dγ-ra.

2. lépés. Alkalmazunk még egy homotópiát, amelyik a Dγ golyókat „felfújja”, hogy betöltse vele az egész enγ cellát, az e nγ\Dγ héjat pedig az enγ peremébe deformálja.

3.lépés. Az első két lépés deformációit megismételjük az összes olyan n-cellára, amelyik teljes egészében benne van az f(M) képhalmazban.

4. lépés. Legyen enβ egy olyan n-cella, amelyik kimaradt a 3. lépésben, tehát amelyiknek van f(M)-en kívül eső pontja. Egy homotópiával ebből a pontból „kifújjuk” az enβ cella tartalmát a peremre, tehát a homotópia alkalmazása után f(M) elkerüli enβ belsejét.

5. lépés, A 4. lépést megismételjük az összes olyan enβ cellára, amelyik nem szerepelt a 3. lépésben. Ezzel elérjük, hogy M belsejében legyen véges sok páronként diszjunkt n-dimenziós golyó, B1,Bm, melyek mindegyikét f homeomorfan képezi valamelyik n-cellára, és a komplementumot az X (n 1)-vázába képezi.

Legyen B az összes Bi uniója. Ez egy peremes sokaság, és világos, hogy az f megszorítása B-re minden egyes n-cellát pontosan annyiszor fed le (előjelesen számolva), mint az illető cella együtthatója f[M]-ben. Könnyen látható tehát, hogy

                (   )

f∗[B ] = f∗[M ] és f∗[∂B ] = ∂ f ∗[M ] .
Legyen N az a peremes sokaság, amit úgy kapunk, hogy M-ből kivágjuk a B belsejét. Világos, hogy f(N) Xn1, tehát 13.11. Tétel(c) miatt
f ∗[∂N ] = 0.
Az N pereme, mint halmaz, az M és a B pereméből áll össze — de B peremén meg kell fordítani az irányítást, hiszen N és B a perem „szemközti oldalán” helyezkedik el. Ezért
f∗[∂M ] − f∗[∂B ] = f∗[∂N ] = 0.
A fenti kiemelt egyenleteket összevetve kapjuk a (3) egyenletet.

15.9. Tétel. Legyenek X, Y CW-komplexusok, f,g : X Y CW-függvények, és h : X × [0, 1|→ Y egy CW-homotópia f és g között.

(a)
ΔCW (X) komplexus, azaz 2 = 0.
(b)
f : ΔCW (X) Δ CW (Y ) egy lánc-leképezés.
(c)
h indukál egy lánc-homotópiát f és g között.

Bizonyítás. Használjuk a 14.1. Konvenció jelöléseit. Legyen enα az X egyik n-cellája, Φ : enα X pedig az a leképezés, amelyik a cella belsejében az identitás, a peremen pedig megegyezik a ϕnα ragasztó leképezéssel. Az enα cella egy peremes sokaság, és a 15.6. Definícióból azonnal következik, hogy Φ[enα] éppen az [e nα] Δ nCW (X) generátor elem. A 15.8. Tétel miatt tehát [enα] = Φ [∂enα]. Ha most az ∂enα zárt sokaságra is alkalmazzuk a 15.8. Tételt, akkor azt kapjuk, hogy 2[e nα] = 0. Ez Δ nCW (X) minden generátorára teljesül, amiből következik az (a) állítás.

A fΦ kompozítió az enα peremes sokáságot az Y CW-komplexusba képezi. Összevetve a 15.6. Definíciót a 15.5. Definícióval láthatjuk, hogy az f[enα] lánc megegyezik az (f Φ) [enα] lánccal. A 15.8. Tétel miatt tehát (f[enα]) = (f Φ) [∂enα], amiről az (a) pontban már láttuk, hogy megegyezik az f([enα]) lánccal. Ezzel beláttuk a (b) állítást.

Végül a h homotópia segítségével definiálunk minden n-re egy Lh : ΔnCW (X) Δ n+1CW (Y ) homomorfizmust:

  (
Ln [eαn]) = h∗[eαn × [0,1 ]].
Az enα × [0, 1] határa három, a peremük mentén összeragasztott, peremes sokaságból áll:
 (     )
∂ eαn × [0,1] = ∂eαn × [0,1] ∪ en α × {0} ∪ enα × {1}.
Szigorúan véva enα×[0, 1] nem peremes sokaság (éle van), de homeomorf egy B tömör golyóval, tehát alkalmazhatjuk rá a 15.8. Tételt. Mivel h az „éleket” az X (n 1)-vázába viszi, azért jogos h[∂B] összegre bontása az aábbi egyenletben:
  ( α    [ α    ]
∂Ln [en]) = ∂h∗ en × [0,1] = h∗[∂B ] =
  [  α   ]  [     ]  [    ]    (   )
= h ∗∂e n× [0,1 ]+h ∗ enα ×{0 } +h ∗ enα× {1} = Ln −1 ∂[en] +f ∗[en]− g∗[en]
Ebből látjuk, hogy az Ln homomorfizmusok összeállnak egy f és g közti ΔCW (X) Δ CW (Y ) lánc-homotópiává. Beláttuk a (c) állítást is.

15.10. Feladat. Legyenek X f
−→Y g
−→Z CW-komplexusok közti CW-függvények. Lásd be, hogy

ΔCW (g ∘ f) = ΔCW (g) ∘ ΔCW (f )
 ⋅       ⋅     ⋅

15.11. Tétel.  

(a)
ΔCW : Top CW A−→b egy kovariáns funktor. (2.2. Definíció és 14.3. Definíció).
(b)
Ha f,g homotóp CW-függvények (tetszőleges folytonosan homotópiával), akkor ΔCW (f) és Δ CW (g) lánc-homotópok.
(c)
Ha  h  egy olyan CW-függvény, amelyik gyenge homotóp ekvivalencia, akkor ΔCW (h) egy lánc-ekvivalencia.
(d)
Ha az X CW-komplexus pontrahúzható (topológikus térként), akkor ΔCW (X) pontrahúzható komplexus (2.17. Következmény).

Ötlet: A 14.10. Feladat miatt létezik egy CW-homotópia f és g között, Whitehead tétele (14.13. Tétel) miatt h egy homotóp ekvivalencia. Ezért a lemma következik a 15.9. Tételből és a 15.10. Feladatból.

15.12. Megjegyzés. Legyenek X, Y CW-komplexusok, f : X Y tetszőleges folytonos függvény! A 14.7. Tétel miatt f homotóp egy ˜
f : X Y CW-függvényhez. A ΔCW ( ˜
f ) lánc-leképezés függ a ˜
f választásától, de a 14.10. Feladat miatt bármely két választás lánc-homotóp leképezéseket ad. Jelöljük f-gal a ΔCW (f˜ ) homotópia osztályát! A 14.7. Tételből és a 14.10. Feladatból következik, hogy

(a)
f csak az [f] homotópia-osztálytól függ,
(b)
ha g : Y Z egy másik folytonos függvény, akkor (gf) = gf,
(c)
ha f homotóp ekvivalencia, akkor f is homotóp ekvivalencia,
(d)
ha X pontrahúzható, akkor ΔCW (X) is pontrahúzható.

15.13. Megjegyzés. Az előző megjegyzés tovább pontosítható: ΔCW kiterjeszthető Top CW -ből az Abel csoportok derivált kategóriájába menő funktorrá. Ez a funktor homotópia-invariáns, tehát indukál egy funktort a homotópia kategóriából az Abel csoportok derivált kategóriájába.

15.14. Definíció. Legyen G egy Abel csoport. Definiáljuk a G-együtthatós CW-homológia és a CW-kohomológia funktorokat:

 CW (   )    CW ( CW     )
H n  X; G  =  H n  Δ ⋅ (X ) ⊗ G
 n (   )    n (   ( CW    ))
H CW X; G  =  H CW Hom  Δ ⋅ (X ),G
Mindent általánosíthatunk CW-párokra is:
   CW        CW  ∕  CW
  Δ ⋅ (X, A) =  Δ ⋅ (X ) Δ ⋅ (A)
 CW (    )    CW ( CW      )
Hn  X, A;G  =  H n  Δ ⋅ (X, A ) ⊗ G
 n (    )    n (   ( CW      ))
H CW X, A;G  =  H CW Hom  Δ ⋅ (X, A ),G