10. Általános Künneth tételek — algebra

Az előző fejezetben olyan szituációkat kerestünk, amikor pontosan ki tudjuk számolni bizonyos komplexusok tenzor szorzatának a homológiáit. Most ennél sokkal általánosabb tenzor szorzatok homológiáit vizsgáljuk. Az általánosságnak ára van: pontos formulák helyett csak egzakt sorozatokat kapunk.

10.1. Lemma. Legyen F egy szabad Abel csoportokból épült komplexus, d jelölia differenciálját. Tekintsük az Im(d) Ker(d) F rész-komplexusokat: ezek szabad Abelcsoportokból állnak, és a differenciáljuk nulla. Konstruálható egy

0 −→ Im (d)⋅ −→ Ker (d)⋅ ⊕ L ⋅ −→ F ⋅ −→ 0
rövid egzakt sorozat, ahol L egy (szabad Abel csoportokból álló) pontrahúzható komplexus.

Bizonyítás. Mivel d2 = 0, azért Im(d) Ker(d). A 4.4. Tények (h) pontja miatt Im(d) és Ker(d) szabad modulusokból áll, és a definícióból azonnal következik, hogy a differenciáljuk (tehát d megszorítása) nulla. Tekintsük a d : F Im(d)+1 lánc-homomorfizmust. Elkészítjük hozzá a 3.10. Definícióbeli egzakt sorozatot. Állítjuk, hogy ez kielégíti a lemma követelményeit.

Valóban, a sorozatban szereplő leképezés-kúp szemmel látjatóan szabad Abel csoportokból épült, és a 3.18. Feladat miatt homotóp ekvivalens Ker(d)-vel. Ezért a homológiái is szabad modulusok, a 9.3. Lemma megadja a keresett direkt összeg felbontást.

10.2. Tétel. Legyenek E és F Abel csoport komplexusok. (Alsó indexeket használunk, lásd az 1.2. Konvenciót.) Tegyük fel, hogy En szabad minden n-re. Ekkor létezik egy funktoriális egzakt sorozat:

   ⊕             ( ------⋅)   ⊕     (       )
0 →    Hp (E⋅)⊗Hq (F⋅) → Hn  E⋅ ⊗ F ⋅ →     Tor1 Hp (E⋅),Hq(F ⋅) → 0
   p+q=n                  p+q=n−1
Ez a sorozat felhasad (nem kanonikusan), és ad egy (szintén nem kanonikus) izomorfizmust:
  (-------⋅)  ⊕   (      )
Hn E ⋅ ⊗ F ⋅ =    Hp E⋅ ⊗ Hq (F ⋅)
        p+q=n

Bizonyítás. Jelölje d az E komplexus differenciálját. A 10.1. Lemma ad egy

0 −→ Im (d)⋅ −→ Ker (d)⋅ ⊕ L ⋅ −→ E⋅ −→ 0
egzakt sorozatot. Alkalmazzuk rá a    F funktort, így kajuk az alábbi háromsoros diagramot:
|---------------------------|
|----------E⋅ ⊗-F-⋅---------|
|  (Ker(d )⋅ ⊕ L⋅) ⊗ F⋅  |
|              |
---------Im-(d)⋅ ⊗-F⋅---------
Úgy indexelünk, hogy az elválasztó vonal alatt van a nulladik sor, fölötte pedig az első. Ez valójában egy „hármas komplexus”, de most kettős komplexusként kezeljük: a sorokba a megfelelő totális komplexust írjuk. A 3.22. Következmény szerint a felső sor lánc-ekvivalens az alsó két sor totális komplexusával. Erre a kétsoros kettős komplexusra alkalmazzuk a 3.26. Tételt. Be fogjuk látni, hogy a kapott egzakt sorozat megegyezik az általunk keresett sorozattal. A felhasadás tehát a 3.28. Tételből következik.

Mivel L pontrahúzható, azért az LF szorzat is az (5.3. Feladat). Az E1⋅⋅ táblázatban a sorok homológiáját kell írni, tehát a L F tagot bátran elhagyhatjuk az első sorból. A megmaradó kettős komplexusban a vízszintes irányú differenciálok nullák (10.1. Lemma: Im(d) és Ker(d) differenciálja nulla), tehát az alábbi direkt összegre bomlik:

|------------------|   |------------------|
| Ker (d)⋅ ⊗ F ⋅ | ⊕  | Ker(d )p ⊗ F ⋅−p  |
|         =   |         |
----Im-(d)⋅ ⊗-F⋅-----  p --Im-(d)p ⊗-F⋅−p----
A Ker(d)p és az Im(d)p szorzók szabad modulusok, a velük való szorzás egzakt funktor, tehát az E1⋅⋅ táblázat így alakul:
     |-------------------------|   |--------------------------|
 ⋅⋅  ⊕  | H ⋅(Ker (d )p ⊗ F ⋅− p)  | ⊕  |  Ker (d)p ⊗ H ⋅−p(F⋅)  |
E 1 =   |             |=   |             |
    p ----H-⋅(Im-(d)p ⊗-F⋅−p)-----  p -----Im-(d)p-⊗-H-⋅−p(F-⋅)-----
Másrészt a 0 Im(d)p Ker(d)p Hp(E) 0 egzakt sorozat éppen a Hp(E) szabad feloldása. Az ebben szereplő Im(d)p Ker(d)p homomorfizmust Hq(Fp)-vel szorozva éppen az E1⋅⋅ táblázat p-edik összeadandójának egy oszlopát kapjuk. Éppen ez a komplexus szerepel a Tor funktor definíciójában (5.4. Definíció), tehát az E2⋅⋅ táblázat így alakul:
     |-------------------------|
   ⊕  |  H (E ) ⊗ H  (F )  |
E ⋅⋅2 =   |   p ⋅   ⋅−p ⋅   |
    p --Tor1-(Hp-(E⋅),H-⋅−p(F-⋅))---
A 3.26. Tételből tehát valóban a keresett egzakt sorozatot kapjuk, és az valóban felhasad. Ebből következik az alábbi (nem kanonikus) izomorfizmus:
        (           ) (               )
  (-------⋅)   ⊕              ⊕     (        )
Hn E⋅ ⊗ F⋅ ∼=     Hp (E⋅) ⊗ Hq (F⋅) ⊕     Tor1 Hp (E ⋅),Hq (F⋅)
         p+q=n           p+q=n− 1
Számítsuk ki a Hp(EHq(F)) csoportot az Univerzális Együttható tétel (7.1. Tétel) segítségével:
  (      )  (        )    (        )
Hp E⋅ ⊗ Hq(F ⋅) ∼=  Hp (E⋅) ⊗ Hq (F⋅) ⊕ Tor1 Hp −1(E⋅),Hq (F ⋅)
Ezt összegezve az olyan p,q párokra, amelyek összege n, éppen a fenti izomorfizmus jobb oldalát kapjuk. Ez bizonyítja a 10.2. Tétel utolsó egyenletét.

10.3. Feladat. A 10.2. Tétel bizonyításában alsó indexekkel dolgoztunk, míg a felhasznált korábbi lemmákban, tételekben felső indexek szerepelnek. Ellenőrizd, hogy helyesen alkalmaztuk-e őket (azaz jól hoztuk-e alulra az indexeket)!

10.4. Tétel. Legyenek E és F Abel csoport komplexusok. (Alsó és felső indexeket is használunk, lásd az 1.2. Konvenciót.) Tegyük fel, hogy En szabad minden n-re. Ekkor létezik egy funktoriális egzakt sorozat:

         (       )
   ⊕    1      q  ⋅
0 →     Ext  Hp (E⋅),H (F ) →
  p+q=n− 1

   n(------------⋅)   ⊕     (     q  ⋅ )
→ H  Hom (E⋅,F⋅) →    Hom  Hp (E⋅),H (F ) → 0
            p+q=n
Ez a sorozat felhasad (nem kanonikusan), és ad egy (szintén nem kanonikus) izomorfizmust:
  (------------⋅)  ⊕    (         )
Hn Hom (E⋅,F ⋅) =    Hp  Hom (E⋅,Hq (F ⋅))
           p+q=n

Bizonyítás. Jelölje d az E komplexus differenciálját. A 10.1. Lemma ad egy

0 −→ Im (d)⋅ −→ Ker (d)⋅ ⊕ L ⋅ −→ E⋅ −→ 0
egzakt sorozatot. Alkalmazzuk rá a Hom( ,F) funktort (ez megfordítja a sorrendet, és fölül-indexelt komplexust ad, lásd a 6.3. Definíció), így kapjuk az alábbi háromsoros diagramot:
|---------------------------|
|   Hom (Im (d)⋅,F ⋅)   |
|            ⋅  |
|--Hom--(Ker-(d)⋅ ⊕-L-⋅,F-)--|
|    Hom (E⋅,F ⋅)    |
-----------------------------
Most úgy indexelünk, hogy az elválasztó vonal fölött van a nulladik sor, alatta pedig a (1)-edik! Ez valójában egy „hármas komplexus”, de most kettős komplexusként kezeljük: a sorokba a megfelelő totális komplexust írjuk. A 3.22. Következmény szerint az alsó sor lánc-ekvivalens az fölső két sor totális komplexusával. Erre a kétsoros kettős komplexusra alkalmazzuk a 3.26. Tételt. Be fogjuk látni, hogy a kapott egzakt sorozat megegyezik az általunk keresett sorozattal. A felhasadás tehát a 3.28. Tételből következik.

Mivel L pontrahúzható, azért a Hom (L,F) komplexus is az (6.4. Feladat). Az E1⋅⋅ táblázatban a sorok homológiáját kell írni, tehát a Hom (L,F) tagot bátran elhagyhatjuk az első sorból. A megmaradó kettős komplexusban a vízszintes irányú differenciálok nullák (10.1. Lemma: Im(d) és Ker(d) differenciálja nulla), tehát az alábbi direkt összegre bomlik:

|------------------------|   |---------------------------|
|  Hom (Im (d)⋅,F⋅)  | ⊕  |  Hom ( Im (d)p,F ⋅− p)  |
|  Hom (Ker (d )⋅,F ⋅)  =   |  Hom (Ker (d)p,F ⋅−p)  |
-------------------------  p -----------------------------
Most Ker(d)p és Im(d)p szabad modulusok, a velük való Hom-ozás egzakt funktor, tehát az E1⋅⋅ táblázat így alakul:
     |-----------------------------|   |-----------------------------|
   ⊕  | H ⋅( Hom (Im (d ),F ⋅−p))  | ⊕  | Hom ( Im (d) ,H ⋅−p(F ⋅))  |
E ⋅⋅1 =   |         p     |=   |       p       |
    p --H-⋅(Hom--(Ker-(d)p,F-⋅−p))----  p ---Hom--(Ker-(d)p,H-⋅−p(F-⋅))----
Másrészt a 0 Im(d)p Ker(d)p Hp(E) 0 egzakt sorozat éppen a Hp(E) szabad feloldása. Az ebben szereplő Im(d)p Ker(d)p homomorfizmusra alkalmazzuk a Hom ( ,Hq(Fp)) funktort — így éppen az E1⋅⋅ táblázat p-edik összeadandójának egy oszlopát kapjuk. Éppen ez a komplexus szerepel az Ext funktor definíciójában (6.5. Definíció), tehát az E2⋅⋅ táblázat így alakul:
     |-----------------------------|
 ⋅⋅  ⊕  |  Ext1 (Hp (E⋅),H ⋅−p(F ⋅))  |
E 2 =   |  Hom (Hp (E⋅),H ⋅−p(F ⋅))  |
    p -------------------------------
A 3.26. Tételből tehát valóban a keresett egzakt sorozatot kapjuk, és az valóban felhasad. Ebből következik az alábbi (nem funktoriális) izomorfizmus:
  (       )  ( ⊕     (       ) ) (  ⊕     (        ))
Hn Hom--(E-,F-⋅)⋅ ∼=     Hom  H (E),Hq (F ⋅)  ⊕      Ext1 H (E ),Hq (F ⋅)
      ⋅             p ⋅                p ⋅
            p+q=n              p+q=n−1
Számítsuk ki a Hp( Hom (E,Hq(F))) csoportot az Univerzális Együttható tétel (7.1. Tétel) segítségével:
  (         )     (       )    (         )
Hp  Hom (E ⋅,Hq (F ⋅)) ∼= Hom  Hp (E⋅),Hq (F ⋅) ⊕Ext1  Hp− 1(E ⋅),Hq (F ⋅))
Ezt összegezve az olyan p,q párokra, amelyek összege n, éppen a fenti izomorfizmus jobb oldalát kapjuk. Ez bizonyítja a 10.4. Tétel utolsó egyenletét.

10.5. Feladat. A 10.4. Tétel bizonyításában részben alsó indexekkel is dolgoztunk, míg a felhasznált korábbi lemmákban, tételekben felső indexek szerepelnek. Ellenőrizd, hogy helyesen alkalmaztuk-e őket (azaz jól hoztuk-e alulra az indexeket)!