9. Künneth Formulák — algebra

9.1. Feladat. Adott egy test. Lásd be, hogy minden vektortér-komplexus lánc-homotóp (2.14. Definíció) egy olyan komplexussal, amelynek nulla a differenciálja.

9.2. Feladat. Adott egy F test, legyenek K és L vektortér-komplexusok az F felett. Lásd be, hogy a külső szorzás (8.1. Tétel) ebben az esetben izomorfizmust indukál:

  (---------⋅)  ⊕
Hn K ⋅ ⊗ F L ⋅ =   Hp (K ⋅) ⊗F Hq (L⋅)
         p+q=n

Az előző két feladatot szeretnénk gyűrűkre általánosítani: a külső szorzás segítségével megpróbáljuk kiszámolni a direkt szorzat komplexus homológiáit. Mi most az egész számok gyűrűjére szorítkozunk, abel csoport együtthatókat használunk. (Az általános esethez nézd meg a Künneth spektrális sorozatot.)

9.3. Lemma. Adott egy R főideálgyűrű. Legyen F egy szabad R-modulusokból épült komplexus, tegyük fel, hogy Hn(F) is szabad minden n-re. Legyen H az a komplexus, melyben Hn = Hn(F), és a differenciálja nulla. Ekkor létezik egy F = HL felbontás, amelyben a L részkomplexus pontrahúzható (2.17. Következmény). Megjegyezzük, hogy ez a felbontás egyáltalán nem kanonikus!

Bizonyítás. Jelölje d a F komplexus differenciálját. A 2.1. Definíció miatt Im(d) Ker(d) F rész-komplexusok. Tekintsük a következő rövid egzakt sorozatokat:

      ⋅   ⋅     ⋅+1
0 → Ker(d) `→ F ↠ Im (d)  → 0
0 → Im (d)⋅ `→ Ker(d)⋅ ↠ H ⋅ → 0
Világos, hogy a H hányados komplexus differenciálja nulla, és a 2.3. Definíció miatt Hn = Hn(F), ami egy szabad R-modulud. A 4.4. Tények (h) pontja miatt Ker(d)és Im(d) is szabad R-modulusokból állnak. Egyszerű diagram vadászat mutatja, hogy mindkét egzakt sorozat felhasad (nem kanonikusan). Ezért
 n   n    n     n+1
F = H ⊕ Im (d) ⊕ Im (d)  .
Könnyen látható, hogy az Im(d)nIm(d)n+1 összeadandók egy részkomplexust alkotnak, ami izomorf az Im(d) id
−→ Im(d) izomorfizmus leképezés-kúpjával. A 3.15. Lemma bizonyításában láttuk, hogy egy ilyen leképezés-kúp pontrahúzható.

9.4. Feladat. Dolgozd ki részletesen a 9.3. Lemma bizonyítását.

9.5. Tétel. Legyenek R egy főideálgyűrű, E és F  R-modulus komplexusok. (Alsó indexeket használunk, lásd az 1.2. Konvenciót.) Tegyük fel, hogy Fn és Hn(F) szabad R-modulusok minden n-re. Ekkor a külső szorzás (8.1. Tétel) egy izomorfizmust ad:

  ( --------⋅)  ⊕
Hn  E⋅ ⊗R F ⋅ =    Hp (E⋅) ⊗R Hq (F ⋅)
         p+q=n

Bizonyítás. A 9.3. Lemma ad egy F = H L felbontást, ahol a H részkomplexus differenciálja nulla, L pedig pontrahúzható (lásd a 2.17. Következményt). Látható, hogy Hn(F)∼=Hn(H)∼=Hn. Másrészt pedig

--------⋅ ∼ --------⋅ --------⋅
E⋅ ⊗R F⋅ = E⋅ ⊗R H ⋅ ⊕ E⋅ ⊗R L ⋅,
és az ERL tag pontrahúzható (lásd alább a 9.6. Feladatot). A E RH kettős komplexusban a vízszintes differenciál (a H-ből származó, lásd a 3. ábrán) nulla, ebből következik az alábbi direkt összeg felbontás:
      ⊕          ⊕
E--⊗--H--⋅ ∼=  (E  ⊗  H ) ∼=   (E  ⊗ H (F ))
 ⋅ R  ⋅     ⋅−q R  q     ⋅−q  R q  ⋅
       q         q
ahol a q index azt jelenti, hogy az eredeti komplexusban minden komponens fokszámát q-val csökkentjük. Használva, hogy Hq(F) szabad R-modulus, az alábbi könnyű számolás mutatja a tétel igaz voltát:
  --------⋅    --------⋅
Hn (E⋅ ⊗R F⋅) ∼= Hn (E⋅ ⊗R H ⋅) ∼=
 ⊕             ⊕
∼=   H  (E-⊗---H--(F--)⋅) ∼=   H  (E ) ⊗ H (F )
    n−q ⋅ R  q ⋅      n−q ⋅  R  q ⋅
  q             q

9.6. Feladat. Lásd be, hogy ha E, L  R-modulus komplexusok, és L pontrahúzható, akkor EL is pontrahúzható! (Ezt használtuk a 9.5. Tétel bizonyításában.)

9.7. Tétel. Legyenek R egy főideálgyűrű, E és F  R-modulus komplexusok. (Alsó és felső indexeket is használunk, lásd az 1.2. Konvenciót.) Legyen továbbá M egy R-modulus. Tegyük fel, hogy Fn és Hn(F) szabad R-modulusok minden n-re. Ekkor a külső szorzás (8.5. Feladat) egy izomorfizmust ad:

  (-------------------⋅)  ⊕     (             )
Hn HomR (E⋅,F ⋅ ⊗R M  ∼=   HomR  Hp (HomR (E⋅,M )),Hq (F ⋅)
              p+q=n

Ötlet. A 9.5. Tétel bizonyítása majdnem szó szerint alkalmazható itt is.

9.8. Feladat. A 9.5. Tétel bizonyítását imitálva lásd be a 9.7. Tételt.