8. Külső szorzás — algebra

8.1. Tétel. Legyenek K és L modulus komplexusok! Ekkor minden p,q párra létezik egy természetes külső szorzás (angolul cross product):

         ×    --------
Hp (K ⋅) ⊗ Hq (L ⋅) −→ Hp+q (K⋅ ⊗ L⋅)
Gyakran érdemes az egyazon p+q = n értékekhez tartozó külső szorzásokat együtt, az alábbi direkt összegben vizsgálni:
 ⊕
   H (K ) ⊗ H (L )−×→ H (K--⊗-L--)
    p  ⋅   q ⋅    n  ⋅  ⋅
p+q=n

Bizonyítás. Jelölje , d illetve D a három komplexus (K, L és a szorzat) differenciálját! Tekintsük az alábbi részkomplexusokat:

Im (∂) ≤ Ker (∂ ) ≤ K ,  Im (d) ≤ Ker(d) ≤ L ,
   ⋅     ⋅  ⋅    ⋅     ⋅   ⋅

Im (D )⋅ ≤ Ker(D )⋅ ≤ K⋅ ⊗ L⋅.
Az alábbi relációk azonnal láthatók D definíciójából (5.2. Definíció):
Ker(∂)p ⊗ Ker (d )q ≤ Ker(D )p+q,

(                    )
 Im (∂)p ⊗ Ker(d)q + Ker (∂)p ⊗ Im (d)q  ≤ Im (D)p+q.
Ezután a tétel következik az alábbai, a Q P és T S modulusokra vonatkozó azonosságból:
   ∕
P ⊗ S  (P ⊗ T + Q ⊗ S ) ∼ (P /Q ) ⊗ (S/T ),
              =
(1)

ahol P ⊗ T és Q ⊗ S a részmodulusok tenzorszorzatának képét jelöli a P S tenzorszorzatban.

8.2. Feladat. Igazold az (1) azonosságot!

8.3. Tétel. Legyen 0 A B E 0 komplexusok egy rövid egzakt sorozata, K egy modulus komplexus. Tegyük fel, hogy E lapos modulusokból áll, így még két egzakt sorozathoz jutunk:

0 → A ⊗ K → B ⊗ K → E ⊗ K → 0
    ⋅  ⋅  ⋅   ⋅  ⋅  ⋅

0 → K ⋅ ⊗ A ⋅ → K ⋅ ⊗ B ⋅ → K⋅ ⊗ E⋅ → 0
Mindhárom sorozathoz tartozik egy-egy hosszú egzakt sorozat (2.6. Tétel), jelölje δ a határ-homomorfizmusokat. Tetszőleges e Hp(E) és k  Hq(K) homológia-osztályokre teljesülnek a következő külső szorzat azonosságok:
δ∗(e × k) = δ∗(e) × k ,  δ∗(k × e) = (− 1)deg(k)k × δ∗(e)

Bizonyítás. Jelölje d, és D a B, K és BK komplexusok differenciálját! Válasszunk az e, k elemekhez e Ep és k Kq reprezentánsokat! Az alábbi kommutatív diagramon a függőleges nyilak a k-val való külső szorzást reprezentálják:

 ----------  -----f------  ------g-----  ----------
0      A|⋅      B|⋅       E⋅     0
       |⊗k      |⊗k      |⊗k
          f˜       ˜g
0 -------A ⋅ ⊗ K⋅ -------B⋅ ⊗ K⋅ -------E⋅ ⊗ K⋅ -------0
Mivel (k) = 0, azért a 2.6. Tétel szerint a δ(e×k) homológia-osztályt az alábbi lánc reprezentálja:
  (       )    (       )
 ˜−1   − 1      ˜−1   − 1
f  D (˜g (e-⊗ k)) = f  D (g (e) ⊗ k) =
   (                     )
= ˜f−1 d(g−1(e)) ⊗ k + (− 1)deg(e)g−1(e) ⊗ ∂/(/k) 0 =
       --  --        --  / --
  −1(  − 1  )
= f  d(g  (e-)) ⊗ k,
Itt a (1)deg(e) előjel a szorzat komplexus differenciáljából (5.2. és 3.3. Definíciók) származik. Az utolsó sorból látható, hogy ugyanez a lánc reprezentálja a δ(e) × k homológia-osztályt is. Ez bizonyítja az első azonosságot. Tekintsük most a másik oldalról való külső szorzást:
0 ----------A ⋅------------B ⋅------------ E⋅----------0
       |       |       |
     k⊗ |      k⊗|      k⊗|
 -------     -------    -------    -------
0    A ⋅ ⊗ K⋅    B⋅ ⊗ K⋅    E⋅ ⊗ K⋅    0
Az alábbi számolásban D jelöli a B K szorzat differenciálját. Most is (k) = 0, tehát a 2.6. Tétel szerint a δ(k × e) homológia-osztályt az alábbi lánc reprezentálja:
  (        )    (        )
˜f−1 D ∗(˜g− 1(k ⊗ e)) = f˜−1 D ∗(k ⊗ g−1(e)) =
      -- --       --   --
  ˜−1(  / 0  −1     deg(k)    − 1  )
= f  /∂(/k)  ⊗ g (e) + (− 1)  k-⊗ d(g  (e)) =
    deg(k)   −1(  − 1  )
= (− 1)  k-⊗ f  d(g  (e))
Itt a (1)deg(k) = (1)deg(k) előjel a szorzat komplexus differenciáljából (5.2. és 3.3. Definíciók) származik. Az utolsó sorból látható, hogy a (1)deg(k)k × δ (e) homológia-osztályt is ugyanez a lánc reprezentálja. Ez bizonyítja a második azonosságot.

8.4. Feladat. A 8.1. Tétel segítségével építs ilyen külső szorzatot is:

 p(       )  q(       ) ×  p+q(-----------------------)
H  Hom (K⋅,M ) ⊗H   Hom (L⋅,N ) −→ H   Hom  (K ⋅ ⊗ L ⋅,M ⊗ N )
Megint összegezhetjük az egyazon p+q = n értékhez tartozó szorzásokat:
 ⊕   (       )   (      )  ×   (----------------------)
   Hp  Hom (K ⋅,M ) ⊗Hq  Hom (L ⋅,N ) − → Hn Hom (K ⋅ ⊗ L ⋅,M ⊗ N )
p+q=n

Ötlet: Lineáris függvények szorzata bi-lineáris, ez ad egy (modulusokra vonatkozó) funktoriális homomorfizmust:

Hom (X, M ) ⊗ Hom (Y, N ) → Hom (X ⊗ Y,M ⊗ N )

8.5. Feladat. Az előzőek mintájára építs ilyen külső szorzatot is (alsó, és felső indexekkel):

  (       )   ( )      (-----------------)
Hp Hom (K ⋅,M ) ⊗ Hq L ⋅ − ×→ Hp+q Hom (K ⋅,L ⋅ ⊗ M )
Megint összegezhetjük az egyazon p+q = n értékhez tartozó szorzásokat:
 ⊕   (       )    ( )    ( -----------------)
   Hp  Hom (K ,M ) ⊗ Hq L⋅ −×→ Hn  Hom (K ,L ⋅ ⊗ M )
         ⋅                ⋅
p+q=n

8.6. Tétel. Legyen 0 F A B 0 komplexusok egy rövid egzakt sorozata, K egy modulus komplexus. Legyenek továbbá M és N tetszőleges modulusok. Tegyük fel, hogy F és K projektív modulusokból áll, így még három egzakt sorozathoz jutunk:

0 → Hom (B ,M ) → Hom (A ,M ) → Hom (F ,M ) → 0
      ⋅        ⋅        ⋅

0 → Hom (B⋅⊗K ⋅,M ⊗N ) → Hom (A ⋅⊗K ⋅,M ⊗N ) → Hom (F ⋅⊗K ⋅,M ⊗N ) → 0

0 → Hom (K ⊗B ,N ⊗M ) → Hom (K ⊗A  ,N ⊗M ) → Hom (K ⊗F ,N ⊗M  ) → 0
      ⋅  ⋅          ⋅  ⋅          ⋅  ⋅
A hozzájuk tartozú hosszú egzakt sorozatokban (2.6. Tétel) jelölje δ a határ-homomorfizmusokat. Tetszőleges e Hp( Hom(F ,M)) és k  Hq( Hom(K ,N)) homológia-osztályokre teljesülnek a következő külső szorzat azonosságok:
 ∗      ∗        ∗       deg(k)   ∗
δ (e × k) = δ (e) × k ,  δ (k × e) = (− 1)   k × δ (e)

Ötlet: Imitáld a 8.3. Tétel bizonyítását!

8.7. Feladat. Miért nem következik a 8.6. Tétel a 8.3. Tételből? Keress olyan általánosítást, amelyikből már következik!

8.8. Feladat. Mondd ki, és lásd be a 8.3. Tétel megfelelőjét a külső szorzás a 8.4. Feladatbeli változatára! Vigyázat: a Hom funktor megfordítja az egzakt sorozatokat!